Najciekawsze sprawy sądowo-administracyjne z udziałem kancelarii

I FSK 268/14

W wyroku I FSK 268/14 Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął o granicach odpowiedzialności podatnika za podatek o którym mowa w art. 108 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług a to na kanwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-138/12 z dnia 13 kwietnia 2013 roku Rusedespred OOD przeciwko Direktor na direkcija „Obżałwane i uprawlenie na izpyłnenieto” – grad Warna pri Centrałno uprawlenie na Nacionałnata agencija za prichodite. Na etapie administracyjnym – po 6 latach sporu – sprawa została definitywnie i szczęśliwie dla mego Klienta zakończona w styczniu 2015 roku.

I FSK 394/12

W wyroku I FSK 394/12 Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął o sporze na tle wykładni przepisu art. 54 § 1 pkt 7 w zw. z § 3 o. p. w brzmieniu obowiązującym do końca 2016 roku. Sąd przyjął, że wielokrotne uchylanie decyzji wydanej przez organ podatkowy I instancji nie tamuje naliczania odsetek. Sprawa zakończyła się niekorzystnie dla mego Klienta. Po trzech latach w sprawie innego podatnika Naczelny Sąd Administracyjny odstąpił jednak od tego niekorzystnego poglądu. W uchwale I FPS 2/15 z dnia 26.10.2015 roku NSA przyjął, że art. 54 § 3 o. p. należy tak rozumieć, że w razie uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, termin 3-miesięczny, o którym mowa w art. 54 § 1 pkt 7 Ordynacji podatkowej należy liczyć – sumując czasookresy trwania postępowania przed organem pierwszej instancji.

II FSK 1783/12

W wyroku II FSK 1783/12 Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął o możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych przez podatnika, który uzyskał odszkodowanie od gminy w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego dla lokatora, któremu nakazano opuszczenie lokalu mieszkalnego. Na etapie administracyjnym – po 4 latach sporu – sprawa została definitywnie i szczęśliwie dla mego Klienta zakończona w marcu 2015 roku. II FSK 1783/12