Projekt tarczy antykryzysowej bez własnej definicji mikroprzedsiębiorcy? [AKTUALIZACJA] Rządowa autopoprawka naprawia błąd

Projekt przepisów o tarczy antykryzysowej w pierwotnej wersji przesłanej do Sejmu 26.3.2020 nie miał własnej definicji „mikroprzedsiębiorcy”. Było odesłanie do Prawa przedsiębiorców.

Dlaczego to ważne?

Od tego czy jest się tym mitycznym „mikroprzedsiębiorcą” będzie bardzo dużo zależeć. Skorzystamy z wielu dobrych opcji, albo zostaniemy wykluczeni. W projekcie przepisów przesłanym do Sejmu w dniu 26.3.2020 r. było odesłanie do ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r.  (tj. z dnia 11 czerwca 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292). M. in. w art. 31zo ust 2 pkt. 3 projektu ustawy, który dotyczy zwolnienia ze składek zus jest odesłanie do art. 7 ust 1 pkt. 1 Prawa przedsiębiorców.

Przepis art. 7 ust 1 pkt. 1 Prawa przedsiębiorców stanowi, że mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

Zgodnie z art. 7 ust 3 Prawa przedsiębiorców średnioroczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Definicja odwołuje się do zatrudnienia i do pojęcia etatu, czyli do pojęć z zakresu prawa pracy. Co z poza pracowniczymi formami zatrudnienia? Nie liczą się? Zlecenie? Dzieło? B2B? Firmy z pracownikami mają mieć gorzej niż te, które zatrudniają na umowie o pracę? Preferencja poza pracowniczych form zatrudnienia znów zadziała na korzyść? Będzie tak samo jak ze zróżnicowaniem terminu wejścia w życie JPK dla małych i mikro? Liczyć się mają tylko etaty?

Rządowa autopoprawka nr 299-A naprawiła ten błąd. Zamiast odesłania do definicji mikroprzedsiębiorcy z ustawy Prawo przedsiębiorców, wprost w projekcie tarczy ujęto, że na zwolnienie z zus może liczyć płatnik składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. Nie ma więc znaczenia tytuł ubezpieczenia, pracowniczy czy nie.

Ale tempo…

MH