Mała statysfakcja

W jednej z powierzonych mi spraw spierałem się z Dyrektorem Izby Skarbowej w Krakowie co do tego czy przewlekłe postępowanie podatkowe, w którym dochodzi do uchylenia decyzji wydanych w pierwszej instancji przez organ odwoławczy tamuje naliczanie odsetek za zwłokę na podstawie przepisu art. 54 § 1 pkt 7 w zw. z § 3 o. p. w brzmieniu obowiązującym do końca 2016 roku. Sądy administracyjne obu instancji nie przyznały mi racji (I FSK 394/12). Okazuje się, jednak, że ostatecznie mój pogląd przeważył. W uchwale I FPS 2/15 z dnia 26.10.2015 roku NSA przyjął, że art. 54 § 3 o. p. należy tak rozumieć, że w razie uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, termin 3-miesięczny, o którym mowa w art. 54 § 1 pkt 7 Ordynacji podatkowej należy liczyć – sumując czasookresy trwania postępowania przed organem pierwszej instancji. Nie ma to wpływu na sprawę Klienta, ale (mała) satysfakcja jest. Praktyczne skutki uchwały I FPS 2/15 ogranicza zmiana przepisów o. p. od 1.1.2016. Nowe brzmienie przepisu art. 54 par. 3 o. p. przewiduje m. in. że: w przypadku kasacji decyzji terminy liczone są na nowo od dnia otrzymania akt sprawy i nie podlegają sumowaniu z dotychczasowymi.