Odroczenie ZUS z powodu pewnego wirusa – na razie na trzy miesiące

Krótko.

Co można otrzymać?

Odroczenie terminu płatności składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych itp. Nie ma więc mowy (na razie) o umorzeniu składek.

Odroczenie? A za jaki okres?

Za luty, marzec i kwiecień 2020r.

Na jak długo?

Odroczenie nastąpić może na okres 3 miesięcy.

Co trzeba zrobić?

Wypełnić i uzasadnić wniosek zgodnie ze szczegółową instrukcją ZUS.

Najlepiej zrobić to przy pomocy PUE ZUS korzystając z odpowiednio dostosowanego formularza ZUS-EOP.

Jak to zrobić w PUE ZUS, krok po kroku, opisano w kolejnej szczegółowej i pomocnej instrukcji ZUS,

Czy można ubiegać się o coś jeszcze?

Można starać się również o zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r. Można się więc starać o wydłużenie o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Czy uzyskanie ulgi jest pewne?

Pewności niestety nie ma. Powodzenie zależy od tego czy uda się wykazać, że epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy do tego stopnia, że terminowe opłacenie składek nie jest możliwe.

Jeśli próg otrzymanej dotąd pomocy de minimis został już przekroczony – ulgi nie będzie.

Czy oferowane odroczenie terminu płatności składek wynika ze zmiany przepisów?

Nie. Procedura i podstawa prawna odroczenia pozostaje bez zmian. Należy przyjąć, że organ rentowy po prostu korzysta z podstawy określonej w art. 29 ust 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. tj. z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 266). Interesujące może być to, że oferta obejmuje również odroczenie terminu płatności składek za luty, których termin płatności upłynął już przecież 15.3.2020 r. ZUS zakłada więc, że odroczenie obejmie również składki, których termin płatności już upłynął.

Nic na dzień 18.3.2020 nie wskazuje jeszcze również na to, że ZUS zrezygnuje z opłaty prolongacyjnej. Wynosi ona 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy dot. odroczenia (czyli 50% z 8%). Opłata jest naliczana od następnego dnia po terminie płatności składki do dnia odroczenia włącznie.

Według zapowiedzi minister Jadwigi Emilewicz przepisy o tzw. tarczy antykryzysowej mają przewidywać m. in. wykluczenie opłaty prolongacyjnej od odraczanych składek ZUS. Odroczenie ma również dotyczyć zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych „od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja„.  Wskazuje się również na możliwość bezkosztowego odroczenia terminu płatności innych podatków.

MH